Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Trang
 
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Trang
 
Mã chứng khoán:
TFC
 
Mã ISIN:
VN000000TFC9
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Sàn giao dịch:
HNX
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/07/2016
 
1. Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu chia cổ tức; Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2. Nội dung cụ thể:
a. Phát hành cổ phiếu chia cổ tức:
Tỷ lệ thực hiện: 25% (4:1) (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ nếu có phát sinh sẽ không được phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo đó cổ đông A sẽ nhận được 101 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ thực hiện quyền nhận cổ phiếu được xác định như sau: 101 quyền : (chia) 04 =25,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên thì cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 25 cổ phiếu.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang CMND/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty. Địa chỉ cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Trang, Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Điện thoại: (84.8) 37800900, Fax: (84.8) 37800735
b. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
Tỷ lệ thực hiện: 25% (4:1) (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ nếu có phát sinh sẽ không được phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo đó cổ đông A sẽ nhận được 101 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ thực hiện quyền nhận cổ phiếu được xác định như sau: 101 quyền : (chia) 04 =25,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên thì cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 25 cổ phiếu.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang CMND/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty. Địa chỉ cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Trang, Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Điện thoại: (84.8) 37800900, Fax: (84.8) 37800735
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/07/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.