TFC: Con gái bà Nguyễn Minh Nguyệt -TGĐ, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Susan Ho
- Mã chứng khoán: TFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Nguyệt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.808.600 CP (tỷ lệ 10,75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/12/2016.