Báo cáo kiểm toán năm 2017

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán- Công Ty CP Trang 2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán – Công Ty Hợp Nhất 3. Công văn giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018 của công ty Trang Báo cáo tài chính quý I năm 2018 Hợp Nhất Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

1.Báo cáo tài chính quý II năm 2018 của công ty Trang 2.Báo cáo tài chính quý II năm 2018 Hợp Nhất 3.Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2018