TFC: Con gái bà Nguyễn Minh Nguyệt -TGĐ, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

TFC: Con gái bà Nguyễn Minh Nguyệt -TGĐ, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Susan Ho

– Mã chứng khoán: TFC

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Nguyệt

– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con

– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.808.600 CP (tỷ lệ 10,75%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2016

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/12/2016.

Chia sẻ bài viết này trên