TFC: Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Ủy viên HĐQT, TGĐ đăng ký mua 1.000.000 CP

TFC: Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Ủy viên HĐQT, TGĐ đăng ký mua 1.000.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Nguyệt
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: TFC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.808.600 CP (tỷ lệ 10,75%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2016.

Chia sẻ bài viết này trên