Công bố Quyết định của HĐQT

Công ty Cổ phần Trang thực hiện công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang đối với việc:

Chi tiết thông tin

– Chấp thuận Ông David Hồ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/06/2017;

– Thống nhất bầu Bà Nguyễn Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang kể từ ngày 29/06/2017;

– Thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Văn Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang kể từ ngày 29/06/2017;

– Thống nhất bổ nhiệm Ông Hàn Linh Vương giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Trang kể từ ngày 29/06/2017;

– Thống nhất cử Bà Đặng Thị Như Bình làm Người uỷ quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Trang thay thế cho Ông Võ Thiên Chương kể từ ngày 29/06/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này trên