Thông báo bổ nhiệm Chủ tịch nhiệm kỳ 2019-2023 và thay đổi nhân sự BĐH ( 19/07/2019 )

1. Quyết định hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Trang

2. Nghị quyết hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Trang

3. Quyết định bổ nhiệm quản trị Công Ty Cổ Phần Trang

4. Quyết định người công bố thông tin Công Ty Cổ Phần Trang

Chia sẻ bài viết này trên