Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Trang 2019 (27/06/2019)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Trang công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về:

1. Thông báo mời họp

2. Nội dung và chương trình họp

3. Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Chia sẻ bài viết này trên