Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Click Here


 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TFC của CTCP Trang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
          - Tỷ lệ thực hiện: 25% (4:1) (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ nếu có phát sinh sẽ không được phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo đó cổ đông A sẽ nhận được 101 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ thực hiện quyền nhận cổ phiếu được xác định như sau: 101 quyền : (chia) 04 =25,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên thì cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 25 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang CMND/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty. Địa chỉ cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Trang, Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Điện thoại: (84.8) 37800900, Fax: (84.8) 37800735
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 
          - Tỷ lệ thực hiện: 25% (4:1) (Người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ nếu có phát sinh sẽ không được phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo đó cổ đông A sẽ nhận được 101 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, số lượng cổ phiếu cổ đông A sẽ thực hiện quyền nhận cổ phiếu được xác định như sau: 101 quyền : (chia) 04 =25,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên thì cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 25 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu mang CMND/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty. Địa chỉ cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Trang, Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Điện thoại: (84.8) 37800900, Fax: (84.8) 37800735
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.