TFC: Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Ủy viên HĐQT, TGĐ đăng ký mua 1.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Nguyệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.808.600 CP (tỷ lệ 10,75%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2016.